Elk jaar wordt tijdens het eerste VOLLE weekend van september een kampeerweekend georganiseerd. Het  kampeerweekend begint op vrijdag, dit betekent dat ook de vrijdag een septemberdag moet zijn!

Voor het weekend geldt aankomst op vrijdag, vertrek op zondag, maar eerder aankomen of later vertrekken is altijd een optie.

Deelname aan het kampeerweekend is altijd op eigen risico. Zorg voor een goede verzekering.

De locatie is elk jaar verschillend en wordt het voorafgaande jaar gezamenlijk bepaald door de deelnemers.

Het weekend kent een aantal vaste items zoals de koffieklets op vrijdagavond en de barbecue op zaterdagavond, maar niemand is verplicht hier aan deel te nemen. Vrijheid, blijheid is hier het motto.

 

Kampeerweekend 2024 is bekend!

Sybren en Pytsje Westra hebben een mooie locatie weten te vinden.

Dit jaar zijn we te vinden in het mooie Overijssel! En wel in het mooie Wanneperveen, onder de rook van Meppel!

Een kleine gemoedelijke camping in een rustige omgeving, met leuke fietsmogelijkheden naar o.a. Meppel, Steenwijk, Giethoorn, Vollenhove en nog veel meer!

Dus zet de datum vast in de agenda: 6, 7 en 8 september 2024

Camping Oltenbarg 

Veneweg 71

7946 LE Wanneperveen

https://www.oltenbarg.nl/

 

Helaas hebben wij vanwege stijgende kosten het inschrijfgeld weer moeten verhogen, dit keer naar €65 per equipe.

(vrijdag tot en met zondag)

 

AANMELDEN KAN VAN 1 JUNI TOT 1 AUGUSTUS

Na het aanmelden verschijnt er een pop-up met daarin het rekeningnummer waar u het verschuldigde bedrag van €65 kunt storten. Na betaling is uw deelname definitief.

* Zorg voor een extra lange stroomkabel!

* Helaas is er geen plaats voor niet-mostardcaravans dit jaar! Uiteraard is dagbezoek mogelijk, of huur 1 van de Finse Kota's!

* Eerder komen/ langer blijven behoort ook dit jaar weer tot de mogelijkheden. De kosten bedragen € 22,00 per nacht en mogen tzt tegelijk met het inschrijfgeld worden overgemaakt! Verdere betaalinfo volgt zodra het inschrijfformulier online staat!

 

Aanmelden kampeerweekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In verband met corona kan het zijn dat wij enige voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen. Uiteraard zullen wij ons hier aan houden en verwachten wij dit ook van u als deelnemer!

Ook de camping zal er alles aan doen om op een veilige manier te kunnen kamperen!

Indien de veiligheid niet gewaarborgd kan worden, dan zien wij ons genoodzaakt het kampeerweekend alsnog te annuleren. Uiteraard krijgt iedereen zijn betaling dan binnen 2 weken teruggestort op zijn  rekening!

Programma

Vrijdagavond 20.00 uur gezamenlijk koffie drinken en bijkletsen.

Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd.

Voor de kinderen is er frisdrank

Zaterdag vanaf 11. 00 uur inloopdag en kofferbakverkoop

(Heb je nog oude (kampeer)spullen, Mostardspullen of dergelijke of zoek je iets? Dan is dit je kans om het te kopen of verkopen!)

Zaterdagavond 18.00 uur: BBQ ( denk hierbij wel aan je eigen BBQ, vlees, drank etc!!)

Zondag zullen de eersten in de loop van de dag al weer huiswaarts gaan.

 

 


Ein Campingwochenende wird jedes Jahr am ersten GANZEN Wochenende im September organisiert. Das Campingwochenende beginnt am Freitag, was bedeutet, dass Freitag auch ein Septembertag sein muss!

Für das Wochenende Anreise am Freitag, Abreise am Sonntag, aber frühere Anreise oder spätere Abreise ist immer möglich.

Die Teilnahme am Campingwochenende erfolgt stets auf eigene Gefahr. Holen Sie sich eine gute Versicherung.

Der Ort ist jedes Jahr anders und wird von den Teilnehmern im Vorjahr gemeinsam festgelegt.

Das Wochenende hat einige regelmäßige Termine wie den Kaffeeklatsch am Freitagabend und das Grillen am Samstagabend, aber niemand ist verpflichtet, daran teilzunehmen. Freiheit, Glück ist hier das Motto.

Camping-Wochenende 2024 ist bekannt!

 

Das Campingwochenende 2024 ist angekündigt!

Sybren und Pytsje Westra haben es geschafft, einen wunderschönen Ort zu finden.

Dieses Jahr sind wir im schönen Overijssel zu finden! Und im schönen Wanneperveen, in der Nähe von Meppel!

Ein kleiner, freundlicher Campingplatz in einer ruhigen Gegend mit tollen Radfahrmöglichkeiten nach Meppel, Steenwijk, Giethoorn, Vollenhove und vielem mehr!

Tragen Sie also das Datum in Ihren Terminkalender ein: 6., 7. und 8. September 2024

Campingplatz Oltenbarg

Veneweg 71

7946 LE Wanneperveen

www.oltenbarg.nl

Leider mussten wir aufgrund steigender Kosten die Anmeldegebühr erneut erhöhen, diesmal auf 65 € pro Team.

(Freitag bis Sonntag)

 

SIE KÖNNEN SICH VOM 1. JUNI BIS 1. AUGUST REGISTRIEREN

Nach der Registrierung erscheint ein Popup mit der Kontonummer, auf die Sie den Betrag von 65 € einzahlen können. Nach Zahlungseingang ist Ihre Teilnahme endgültig.

* Stellen Sie sicher, dass Sie ein extra langes Stromkabel haben!

* Leider gibt es dieses Jahr keinen Platz für Nicht-Senf-Wohnwagen! Selbstverständlich ist ein Tagesbesuch möglich, oder mieten Sie sich eine der finnischen Kotas!

* Eine frühere Anreise/ein längerer Aufenthalt ist dieses Jahr auch möglich. Die Kosten betragen 22,00 € pro Nacht und können gleichzeitig mit der Anmeldegebühr bezahlt werden! Weitere Zahlungsinformationen folgen, sobald das Anmeldeformular online ist!

 

 

Anmeldeformular

 

 

 


A camping weekend is organized every year during the first FULL weekend of September. The camping weekend starts on Friday, which means that Friday must also be a September day!

For the weekend, arrival on Friday, departure on Sunday, but arriving earlier or leaving later is always an option.

Participation in the camping weekend is always at your own risk. Get good insurance.

The location is different every year and is jointly determined by the participants in the previous year.

The weekend has a number of regular items such as the coffee chat on Friday evening and the barbecue on Saturday evening, but no one is obliged to participate. Freedom, happiness is the motto here.

 

Camping weekend 2024 has been announced!

Sybren and Pytsje Westra have managed to find a beautiful location.

This year we can be found in beautiful Overijssel! And in beautiful Wanneperveen, close to Meppel!

A small, friendly campsite in a quiet area, with great cycling opportunities to Meppel, Steenwijk, Giethoorn, Vollenhove and much more!

So put the date in your diary: September 6, 7 and 8, 2024

Camping Oltenbarg

Veneweg 71

7946 LE Wanneperveen

www.oltenbarg.nl

Unfortunately, due to rising costs, we have had to increase the registration fee again, this time to €65 per team.

(Friday to Sunday)

 

YOU CAN REGISTER FROM JUNE 1 TO AUGUST 1

After registering, a pop-up will appear containing the account number where you can deposit the amount of €65. After payment your participation is final.

* Make sure you have an extra long power cable!

* Unfortunately there is no room for non-mustard caravans this year! Of course, a day visit is possible, or rent one of the Finnish Kotas!

* Arriving earlier/staying longer is also possible this year. The costs are € 22.00 per night and can be paid at the same time as the registration fee! Further payment information will follow as soon as the registration form is online!