Home » Kampeerweekend

Elk jaar wordt tijdens het eerste VOLLE weekend van september een kampeerweekend georganiseerd. Het  kampeerweekend begint op vrijdag, dit betekent dat ook de vrijdag een septemberdag moet zijn!

Voor het weekend geldt aankomst op vrijdag, vertrek op zondag, maar eerder aankomen of later vertrekken is altijd een optie.

Deelname aan het kampeerweekend is altijd op eigen risico. Zorg voor een goede verzekering.

De locatie is elk jaar verschillend en wordt het voorafgaande jaar gezamenlijk bepaald door de deelnemers.

Het weekend kent een aantal vaste items zoals de koffieklets op vrijdagavond en de barbecue op zaterdagavond, maar niemand is verplicht hier aan deel te nemen. Vrijheid, blijheid is hier het motto.

Kampeerweekend 2019 is bekend!

Het kampeerweekend wordt altijd mede georganiseerd door een van de deelnemers, dit jaar zijn het Stefan Gustrau en Astrid Holl. Zij kozen voor

 

Camping Gut Wittscheid

Wittscheid 1

52396 Heimbach

Datum: vrijdag 6 september tot en met zondag 8 september 2019

Kosten €50 per equipe (vrijdag tot en met zondag)

Extra nachten kunnen worden doorgegeven aan de organisatie, en worden afgerekend bij de camping!

 

De camping .

De camping heeft helaas geen website!

Veel gasten van vorig jaar  hebben aangegeven om dit jaar eerder te komen en/of langer te blijven. 

Omdat de eigenaresse van de camping al op leeftijd is heeft ze aangegeven dat eerder komen of langer blijven NIET van te voren gereserveerd hoeft te worden. Bij aankomst geef je door dat je voor het Mostard weekend komt, en dan wordt je  doorverwezen naar het juiste kampeerveld! Houdt er echter wel rekening mee dat we op dit veld alle Mostard caravans moeten gaan plaatsen, dus mocht je er eerder zijn dan graag aanschuiven aan de Mostardjes die er al zijn zodat we voldoende ruimte overhouden voor alle gasten. Anders loop je het risico dat je toch moet opschuiven en dus je voortent etc. moet afbreken! Vanaf 1 september is een deel van de organisatie aanwezig om te helpen met plaatsen!

Ook voor dit jaar geldt dat alleen Mostard caravans worden toegelaten op het grote veld. Er is een klein veldje beschikbaar voor niet Mostard eigenaren.

Gebruik douches= €0,50. Dus zorg zelf voor voldoende €0,50 munten!

 

LET OP: Het veld ligt aan een snelstromend riviertje, houdt hier rekening mee met kleine kinderen! (zwemvestjes?)

OMGEVING

 

Heimbach ligt aan  de voet van de Eifel. Dit betekent voor het aanrijden dat we niet met sterke hoogteverschillen te maken krijgen. Echter leent zich de omgeving wel voor het maken van mooie toertochten waarbij je wel het Eiffelgebergte verkennen kunt en dus wel met hoogteverschillen          ( maximaal 700 meter) te maken krijgt. Dit levert natuurlijk mooie vergezichten op! De camping ligt op ongeveer 30 kilometer van Monchau, bij de meeste Nederlanders wel bekend. Ook de Rursee ligt in de nabije omgeving. Een schitterend watersportgebied waar men kan waterfietsen, zwemmen en evt. een bootje kan huren. Bij voldoende belangstelling kan zelfs een rondvaart geregeld worden (dit zal niet in het weekend zelf zijn maar voor de vroegkomers of langblijvers). Hierover te zijner tijd meer!

RURSEE

MONSCHAU

We hebben een groot veld kunnen reserveren aan een snel stromend riviertje de Rur. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt besloten of er ruimte is om de oldtimers bij de caravan te plaatsen. Onder oldtimers wordt verstaan: auto’s van 30 jaar en ouder.

We hebben uiteraard weer de mogelijkheid voor een kampvuur.

Plaatsen toewijzen gebeurt op volgorde van binnenkomst. Wil je graag naast een bepaald iemand staan, spreek dan samen af en kom gelijktijdig aan, anders kunnen wij geen plekje naast elkaar garanderen.

Het veld is voor ons gereserveerd van vrijdag tot en met zondag. Mocht je langer willen blijven dan bestaat er een kleine kans dat je moet verkassen. In samenwerking met de camping proberen wij dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Programma

Vrijdagavond 20.00 uur gezamenlijk koffie drinken en bijkletsen.

Zelf  bekers, bordjes, mes en vork meenemen. Er zijn statafels geregeld! Toch liever zitten? Neem dan je eigen stoel mee!

Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd.

Voor de kinderen is er frisdrank

Zaterdag vanaf 11. 00 uur inloopdag en kofferbakverkoop

(Heb je nog oude (kampeer)spullen, Mostardspullen of dergelijke of zoek je iets? Dan is dit je kans om het te kopen of verkopen!)

Zaterdagavond 18.00 uur: BBQ ( denk hierbij wel aan je eigen BBQ, vlees, drank etc!!)

Zondag zullen de eersten inde loop van de dag al weer huiswaarts gaan.

Voor 2020 zijn wij uiteraard ook weer op zoek naar een leuke locatie!

Weet je een leuke locatie en lijkt het je leuk om samen met ons een keer een kampeerweekend te organiseren, dan kun je dit aangeven op het aanmeldingsformulier!

Zoals gebruikelijk wordt zaterdagavond tijdens de barbecue gezamenlijk de locatie voor 2020 bepaald.

 

Aanmelden kan van 1 juli tot en met 15 augustus  2019 via het inschrijfformulier dat per 1 juli online komt te staan!

Jedes Jahr findet am ersten Wochenende im September das Mostard Treffen statt. Es beginnt Freitags und endet Sonntags. Wer möchte kann früher kommen und auch länger bleiben. Am Freitagabend beginnen wir mit einem Begrüßungskaffee / Kuchen. Am Samstagabend findet ein gemeinsames Grillen auf freiwilliger Basis mit anschließendem großen Lagerfeuer statt.

 

Das Treffen wird jedes Jahr von einem anderen Teilnehmer in einem anderen Ort organisiert. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. (Versicherung in eigener Verantwortung)

Auch dieses Jahr wird wieder ein freiwilliger Ausrichter für nächstes Jahr gesucht. Wer Interesse hat möge sich bitte bei der Organisation melden. Am Samstagaben wird das Treffen für 2020 festgelegt.

Dieses Jahr findet das Treffen erstmals  in Deutschland statt. Es wird von Astrid Holl und Stefan Gustrau organisiert.

Camping Gut Wittscheid

Wittscheid 1

52396 Heimbach

 

Datum: Freitag 6 September bis Sonntag 8 September 2019

Kosten: € 50 pro Equipe (von Freitag bis Sonntag)

Der Campingplatz hat leider keine Website.

Zusätzliche Nächte werden direkt mit dem Campingplatz abgerechnet.

Bei der Anmeldung genügt es zu sagen, das man zum Mostard Treffen kommt.

Teilnehmer die vor dem 06. September ankommen, werden gebeten am Vorgänger anzuschliessen. Aus organisatorischen Gründen kann die Position noch verändert werden. Ab dem 1. September ist die Organisation zum Helfen  anwesend

Wir haben ein großes Feld direkt am Fluss reserviert. Abhängig von der Anzahl der Anmeldungen wird entschieden, ob neben den Mostardcaravans noch Platz für Oldtimer vorhanden ist. Oldtimer bedeutet: Autos mit einem Mindestalter von 30 Jahren.

 

So wie die Caravans eintreffen werden Sie auch von der Organisation einen Stellplatz zugewiesen bekommen. Wer neben einem Bekannten / Freund stehen möchte, sollte mit diesem gemeinsam ankommen.

 

Für die Duschen werden € 0,50. Münzen benötigt. Bitte ausreichned Münzen mitbringen.

ACHTUNG: der Campingplatz befindet sich an einem schnell fließenden Fluss. Achten Sie auf spielende Kinder.

 

UMGEBUNG:

Heimbach befindet sich am Fuße der Eifel. Die Umgebung eignet sich gut um Ausflüge und Besichtigungen zu unternehmen.

Der Campingplatz liegt etwa 30 Kilometer von Monschau entfernt. Ein Besuch dieser Stadt ist für Touristen ein muss.

Der nahegelegene Rursee läd ein zum Wandern, Schwimmen, Radfahren und Wassersport. Es besteht die Möglichkeit die verschiedenen Seen mit einem Ausflugsschiff zu befahren.

Bei ausreichendem Interesse kann hier eventuell außerhalb des Campingwochenendes eine Gruppenfahrt organisiert werden.

 

PROGRAMM:

Freitag Abend 20:00 Uhr Begrüßungskaffee / Tee / Kuchen. ( Für Kinder gibt es alkoholfreie Getränke )

Bitte eigene Tassen, Teller, Messer und Gabeln mitbringen. Stehtische und Sitzgelegenheiten sind vorhanden.

 

Samstag, ab 11:00 Uhr Trödelmarkt

Hier haben Sie die Möglichkeit Caravan-Ersatzteile oder sonstigen Trödel zu verkaufen und natürlich selber zu kaufen.

Samstag Abend um 18:00 Uhr gemeinsames Grillen. Bitte mitbringen: Grill, Fleisch, Tisch mit Stühlen. Getränke usw....

Am Sonntag werden die ersten im Laufe des Tages wieder abreisen.

Die Anmeldung für dieses Treffen ist vom 1. Juli – 15. August 2019 auf der Mostard Yvonne Website möglich.

 

Each year during the first weekend of september, The Mostardregister organizes a camping weekend. The weekend starts on Friday, this means that also the Friday should be a day in September! The weekend starts on Friday, departure is on Sunday, but arriving earlier or departing later is always an option.

Participation in the camp is at your own risk. Make sure to have a good insurance policy.

The location is different every year, and is the previous year jointly determined by the participants.

The weekend includes a number of fixed items like the coffee on Friday night and the barbecue on Saturday night, but no one is required to participate here. Freedom and happiness is the motto here.

Camping weekend 2019 is announced! The camping weekend is always organized by one of the participants, this year the organization is in hands of Stefan Gustrau and Astrid Holl. They chose

Campsite Gut Wittscheid

 1 52396 Heimbach (Germany)

Date: Friday, september 6, to Sunday, september 8, 2019

 

Cost €50 per team (Friday to Sunday) This is paid in advance to the organization

Extra nights can be passed to the Organization, and paid at the campsite!

 

The campsite.

The campsite has no website! Many guests from last year have indicated to come earlier this year and/or to stay longer.  Because the owner of the campingsite  is on age she has indicated that coming earlier or staying longer haven’t to be reserved in advance. On arrival you will announce you’re from the Mostardclub, and then you will be redirected to the right campground! Note that we have to place all Mostard caravans in the field, so we’ll ask you to put your Mostard as close as can be to your neighbour so we leave plenty of room for all guests. Otherwise you risk that you have to move you caravan! Starting from 1 september is a part of the Organization to help with placing the caravans!

Also for this year only Mostardcaravans are permitted on the big field. There is a small area available for non-Mostard owners.

Use showers = €0.50. So make sure you have enough €0.50 coins!

  Please note that the field is on a fast flowing river, keep this in mind with small children! (swimming jackets?)

ENVIRONMENT

  Heimbach is located at the foot of the Eifel. This means that we are not for hitting with strong differences in altitude. However the environment lends itself well for creating beautiful tours where you can explore the Eiffel Mountains and so with height differences (up to 700 metres). This produces naturally beautiful views! The campsite is approximately 30 kilometers from Monchau, a place well known by a lot of people. Also the Rursee  is nearby. A magnificent water sports area where you can go water-cycling, swimming and hire a boat. With sufficient interest a boat trip can even be arranged (this will not be in the weekend itself but for the earlybirds or long permanents). More about this in due course!

We have a large field at fast-flowing river, (Rur). Depending on the number of participants, it is decided whether there is enough space for the old-timers at the caravan. Among old-timers, it is to be understood: the cars of 30 years of age and older.

Of course, we will have the possibility for a campfire.

Assign places happens on first come, first served basis. Would you like to stand next to a friend, talk together and come simultaneously, otherwise we are not able to place you next to each other. The field is reserved for us from Friday until Sunday. If you would like to stay longer then there is a small chance that you have to move. In cooperation with the camping we try to avoid this as much as possible.

PROGRAM

 Friday 20.00 hours: drinking coffee together. Please bring your own cups, plates, knife and fork. There are high tables arranged! Do you prefer a chair? Please bring your own! Coffee, tea and a snack are provided. For the children there is soft drinks

 Saturday from 11. 00 car boot sales (Do you have any old (camping) stuff, Mostardparts or you’re looking for something? This is your chance to buy it or sell it!)

Saturday night 18.00 hrs: BBQ (please bring your own BBQ, meat, drinks etc.)

Sunday the first caravans will go home again.

Of course we’re looking for a nice location for 2020! Do you know a nice location and would you like to join us organizing a camping weekend, then you can indicate this on the application form!

As usual during the Saturday night barbecue the location for 2020 will be chosen!

You can register from 1 July to 15 August. At july 1 the registration form will be online!